BR.Syvum Página Inicial

Home > Idiomas > Frases > Frases em Português - Japanese (Romaji) > Print Preview

Japanese (Romaji) Jogos de Palavras
EXPRESSÕES COMUNS : nichijouhyougen

Formatos Teoria Planilha / teste Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Revisão
Tabela | List a

Resolva o Quiz : Japanese (Romaji) Jogos de Palavras : EXPRESSÕES COMUNS

About Button apid Tudo que você precisa saber!
eview

Português - porutogaru goJapanese (Romaji) - nihongo (romaji)Explanation
Tem alguém que fale inglês? eigo de hanase ru houga imasuka.
英語で話せる方がいますか。
えいごではなせるかたがいますか。
Você fala inglês? eigo de hanase masuka.
英語で話せますか。
えいごではなせますか。
Poderia falar mais devagar? yukkurito hanase masenka.
ゆっくりと話せませんか。
ゆっくりとはなせませんか。
Poderia repetir? kurikaeshi te kudasai masenka.
繰り返して下さいませんか。
くりかえしてくださいませんか。
O que disse? soreha nande shitaka.
それは何でしたか。
それはなんでしたか。
Entendo. waka rimashita.
分かりました。
わかりました。
Não entendo. sumimasen , waka rimasendeshita .
すみません、分かりませんでした。
すみません、わかりませんでした。
Entende? waka rimashitaka.
分かりましたか。
わかりましたか。
Como se escreve? superu hadoudesuka.
スペルはどうですか。
スペルはどうですか。
Poderia traduzir para mim? korewo honyaku shitemoraemasenka.
これを翻訳してもらえませんか。
これをほにゃくしてもらえませんか。
O que isto significa? nanto iu imi desuka.
何という意味ですか。
なんといういみですか。
Escreva, por favor. kai tekudasai.
書いてください。
かいてください。
Por favor, mostre-me a frase no livro. hon ni ku wo shimeshi tekudasai.
本に句を示してください。
ほんにくをしめしてください。

Resolva o Quiz : Japanese (Romaji) Jogos de Palavras : EXPRESSÕES COMUNS


Fale consosco © 1999-2017, Syvum Technologies Inc. Politíca de Privacidade Aviso legal e direitos autorais
Previous
-
Next
-