BR.Syvum Página Inicial

Home > Idiomas > Frases > Frases em Português - Japanese (Romaji) > Print Preview

Japanese (Romaji) Jogos de Palavras
VIAGEM - AR 1 : ryokou ^ kuukou

Formatos Teoria Planilha / teste Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Revisão
Tabela | List a

Resolva o Quiz : Japanese (Romaji) Jogos de Palavras : VIAGEM - AR 1

About Button apid Tudo que você precisa saber!
eview

Português - porutogaru goJapanese (Romaji) - nihongo (romaji)Explanation
Quando sai o primeiro vôo para Londres? rondon heno saisho no furaito haitsudesuka.
ロンドンへの最初のフライトはいつですか。
ロンドンへのさいしょフライトはいつですか。
Quando sai o próximo vôo para Londres? rondon heno tsugino furaito haitsudesuka.
ロンドンへの次のフライトはいつですか。
ロンドンへの次のフライトはいつですか。
Quando sai o último vôo para Londres? rondon heno saigo no furaito haitsudesuka.
ロンドンへの最後のフライトはいつですか。
ロンドンへの最後のフライトはいつですか。
Quero uma passagem de ida e volta para Nova Iorque. nyu^yo^ku madeno oufukukippu wo ichimaishita sai.
ニューヨークまでの往復切符を一枚下さい。
ニューヨークまでの往復切符を一枚下さい。
Quero três passagens de ida para Nova Iorque. nyu^yo^ku madeno katamichikippu ichimaishita sai.
ニューヨークまでの片道切符一枚下さい。
ニューヨークまでの片道切符を三枚下さい。
Quero quatro passagens de classe econômica. ekonomi^kurasu no kippu wo yonmai kudasai.
エコノミークラスの切符を四枚下さい。
エコノミークラスのきっぷをよんまいください。
Quero duas passagens de classe preferencial. bijinesukurasu no kippu wo nimai kudasai.
ビジネスクラスの切符を二枚下さい。
ビジネスクラスのきっぷをにまいください。
Quero uma passagem de primeira classe. ittou kippu
一等切符
Quanto custa um vôo para Paris? pari heno kippu haikuradesuka.
パリへの切符はいくらですか。
パリへのきっぷはいくらですか。
Tem desconto? waribiki gaarimasuka.
割引がありますか。
わりびきがありますか。
Gostaria de confirmar minha reserva. arakajime yaku wo kakuninshi tainodesu.
予約を確認したいのです。
よやくをかくにんしたいのです。
Gostaria de alterar minha reserva. arakajime yaku wo henkou shitainodesuga.
予約を変更したいのですが。
よやくをへんこうしたいのですが。
Gostaria de cancelar minha reserva. arakajime yaku wo torikeshi taito omoi masu.
予約を取り消したいと思います。
よやくをとりけしたいとおもいます。
À que hora devo registrar minha bagagem? nanji ni , chiekkuin shinakerebanarimasenka.
何時に、チェックインしなければなりませんか。
なんじに、チェックインしなければなりませんか。
Qual a duração do vôo? hikou hadorekuraikakarimasuka.
飛行はどれくらいかかりますか。
ひこうはどれくらいかかりますか。
À que hora o avião decola? nanji ni , hikouki ha ririku shimasuka.
何時に、飛行機は離陸しますか。
なにじに、ひこうきはりりくしますか。
À que hora chegamos? nanji ni , touchaku shimasuka.
何時に、到着しますか。
なんじに、とうちゃくしますか。
De qual portão sai o vôo? bin no toujou ge^to hadokodesuka.
便の搭乗ゲートはどこですか。
びんのとうじょうゲートはどこですか。
O avião já aterrissou? bin ha touchaku shimashitaka.
便は到着しましたか。
びんはとうちゃくしましたか。
Quão atrasado estará o vôo? bin hadorekurai okure teimasuka
便はどれくらい遅れていますか
びんはどれくらいおくれていますか。

Resolva o Quiz : Japanese (Romaji) Jogos de Palavras : VIAGEM - AR 1


Fale consosco © 1999-2017, Syvum Technologies Inc. Politíca de Privacidade Aviso legal e direitos autorais
Previous
-
Next
-