BR.Syvum Página Inicial

Home > Idiomas > Frases > Frases em Português - Japanese (Romaji) > Print Preview

Japanese (Romaji) Jogos de Palavras
VIAGEM - AR 3 : ryokou - kuuki 3

Formatos Teoria Planilha / teste Paper Quiz Reverse Quiz Quiz Revisão
Tabela | List a

Resolva o Quiz : Japanese (Romaji) Jogos de Palavras : VIAGEM - AR 3

About Button apid Tudo que você precisa saber!
eview

Português - porutogaru goJapanese (Romaji) - nihongo (romaji)Explanation
Onde estão os carrinhos de bagagem? nimotsu no ka^to hadokoniaruka .
荷物のカートはどこにあるか。
にもつのカートはどこにあるか。
Onde está a bagagem do vôo 212? nimotsu hadokoni hikou 212 karaaruka .
荷物はどこに飛行212からあるか。
にもつはどこにひこう212からあるか。
Onde é o depósito de bagagem? tenimotsu tenken hadokoniaruka .
手荷物点検はどこにあるか。
てにもつてんけんはどこにあるか。
Minha bagagem não chegou. watashi no tenimotsu ha tsuka nakatta .
私の手荷物は着かなかった。
わたしのてにもつはつかなかった。
Perdi minha bagagem. watashi ha watashi no tenimotsu wo utta .
私は私の手荷物を失った。
わたしはわたしのてにもつをうった。
Você tem a etiqueta de recuperação de bagagem? tenimotsu no kyousei no satsu gaaruka .
手荷物の矯正の札があるか。
てにもつのきょうせいのさつがあるか。
Sua bagagem pode chegar mais tarde. anatano nimotsu ha okure te kuru kamoshirenai .
あなたの荷物は遅れて来るかもしれない。
あなたのにもつはおくれてくるかもしれない。
Nossas malas estão danificadas. watashitachi no su^tsuke^su ha kizutsu ku .
私達のスーツケースは傷つく。
わたしたちのスーツケースはきずつく。
Abra esta mala, por favor. kono su^tsuke^su wo hirake nasai .
このスーツケースを開けなさい。
このスーツケースをひらけなさい。
Tenho somente as permissões normais. watashi ha seijou na teate dake yuusu ru .
私は正常な手当だけ有する。
わたしはせいじょうなてあてだけゆうする。
Você deve pagar impostos sobre isto. koreno kanzei wo shiharawa nakerebanaranai .
これの関税を支払わなければならない。
これのかんぜいをしはらわなければならない。
É um presente de uso pessoal. soreha watashi no kojintekina shiyou notameno gifuto dearu .
それは私の個人的な使用のためのギフトである。
それはわたしのこじんてきなしようのためのギフトである。
Você tem algo a declarar? sengen surukotowo nande mo yuusu ruka .
宣言することを何でも有するか。
せんげんすることをなんでもゆうするか。
Gostaria de declarar uma máquina fotográfica. watashi ha kamera wo sengen surukotowo nozomu .
私はカメラを宣言することを望む。
わたしはカメラをせんげんすることをのぞむ。
Onde estão os telefones? denwa hadokoniaruka .
電話はどこにあるか。
でんわはどこにあるか。
Onde é o guichê de câmbio? ryougae ofisu hadokoniaruka .
両替オフィスはどこにあるか。
りょうがえオフィスはどこにあるか。
Onde é o aluguel de veículos? tai jidousha hadokoni ofisu dearuka .
貸自動車はどこにオフィスであるか。
たいじどうしゃはどこにオフィスであるか。
Onde é a saída? deguchi hadokoniaruka .
出口はどこにあるか。
でぐちはどこにあるか。
Tem algum ônibus que vá ao centro? machi ni basu gaaruka .
町にバスがあるか。
まちにバスがあるか。
Onde estão os táxis? takushi^ hadokoniaruka .
タクシーはどこにあるか。
タクシーはどこにあるか。
Carregador, poderia levar minha bagagem ao ponto de táxi? po^ta^ , takushi^ tachiba ni watashi no nimotsu wo motte iku deshiyouka .
ポーター、タクシー立場に私の荷物を持って行くでしようか。
ポーター、タクシーたちばにわたしのにもつをもっていくでしようか。
Como se vai ao hotel? watashi haikani hoteru ni tsuku ka .
私はいかにホテルに着くか。
わたしはいかにホテルにつくか。
Posso pagar em dólares? watashi ha doru de shiharatte moiika .
私はドルで支払ってもいいか。
わたしはドルでしはらってもいいか。
Posso pagar em libras? watashi ha pondo de shiharatte moiika .
私はポンドで支払ってもいいか。
わたしはポンドでしはらってもいいか。
Posso pagar em euros? watashi ha euros de shiharatte moiika .
私はeurosで支払ってもいいか。
わたしはeurosでしはらってもいいか。

Resolva o Quiz : Japanese (Romaji) Jogos de Palavras : VIAGEM - AR 3


Fale consosco © 1999-2017, Syvum Technologies Inc. Politíca de Privacidade Aviso legal e direitos autorais
Previous
-
Next
-